Merjenje družbenega vzdušja v zaporih in prevzgojnem domu je raziskava, ki v Sloveniji redno poteka že od leta 1980 dalje. Letos jo že šestič izvaja Inštitut za kriminologijo. Če poenostavimo, merjenje družbenega vzdušja zajema merjenje počutja v zavodu, vzdušja, ki v njem vlada in iskanje možnosti za izboljšave. V ta namen v vsakem zavodu v Sloveniji obsojenci in delavci odgovarjajo na enake vprašalnike, na podlagi katerih se lahko izvede analiza družbenega vzdušja.

Raziskava je torej sestavljena iz dveh vsebinskih delov: izvedbe anketiranja po zavodih, ki predstavlja velik logistični zalogaj, zajema pa tudi vnos izpolnjenih vprašalnikov v digitalno obliko, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, ter analize rešenih vprašalnikov in sinteze spoznanj.

Raziskavo je do letos za IK vedno vodil starosta slovenske penologije, dr. Franc Brinc, ki je zasnoval tudi za slovenski prostor prilagojen Moosov vprašalnik, ki je bil uporabljen v vseh merjenjih do sedaj, s čimer zagotavljamo longitudinalno primerljivost rezultatov. Tokratno raziskavo ob zasluženi upokojitvi dr. Brinca vodi dr. Mojca M. Plesničar ob sodelovanju dr. Dragana Petrovca, dr. Matjaža Ambroža in Lane Cvikl.

V izvajanje anket po zavodih smo letos prvič vključili manjšo skupino usposobljenih študentov, ki so bili v projekt vključeni s pomočjo spodaj navedenih instrumentov.

Anketiranje po zavodih se je zaključilo v poletnih mesecih leta 2017, analiza pa še poteka. Rezultati, za katere bo odgovoren IK, bodo torej znani naknadno, na tem mestu so podane ugotovitve študentske skupine, ki je delovala pod mentorstvom dr. Matjaža Ambroža, dr. Mojce M. Plesničar in Lane Cvikl.

 

Mojca M. Plesničar

 

UGOTOVITVE ŠTUDENTSKE SKUPINE

SOCIALNO VZDUŠJE V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IN PREVZGOJNEM DOMU LETA 2017 V RS